• English
  • Tiếng Việt

Chương trình EAL


Chương trình English as an Additional Language (EAL) được cung cấp hỗ trợ các học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 chưa đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh trong bài kiểm tra đầu vào. Sau mỗi học kỳ, kết quả học tập chương trình EAL sẽ đánh giá học sinh có thể theo học chương trình song ngữ hoặc quốc tế. Trong chương trình EAL này:

Hỗ trợ học sinh hòa nhập vào môi trường giao tiếp bằng Tiếng Anh để các em tự tin giao tiếp hơn.
Theo dõi và đánh giá việc liên tục về mức độ cải thiện trình độ Tiếng Anh của các em học sinh.
Hỗ trợ các em xây dựng sự tự tin, kỹ năng và kiến thức cần thiết để bước vào chương trình học Song ngữ và Quốc tế.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí