• English
  • Tiếng Việt

Bằng cấp công nhận


Được cấp phép bởi Phòng giáo dục Greenville (Greenville Area School District), Pennsylvania American International School – PennSchool triển khai giảng dạy Chương trình Quốc tế Mỹ cùng Chương trình song ngữ Pre-10 và Chương trình Tú tài Mỹ ADP.

NWEA MAP TEST

COMMON CORE STATE STANDARDS